HABERLER

KVKK Müşteri, İş Ortağı ve Genel Aydınlatma Metni

ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

MÜŞTERİ, İŞ ORTAĞI ve GENEL AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz ve İş Ortaklarımız

Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

Ayrıca şirketimiz; ziyaretçilerine müşterilerine ve iş ortaklarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem vermektedir.

İşbu aydınlatma metni; veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri, danışmanları, müşterileri, iş ortakları, ve/veya ziyaretçilerini ve ilgili taşınmaz maliklerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı: Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Telefon Numarası: +90 (0216) 573 96 96

E-Posta            : info@atakgd.com.tr

Adres              :  İçerenköy Mah. Kayışdağı Cd. No: 80/3 Kat: 2 D: 3, 34752 Ataşehir/İstanbul

KEP Adresi      : atakgd@hs03.kep.tr

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Genel İlkeleri başlıklı 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak kategori edilen kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Kimlik Bilgileriniz (Ad, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, TC Kimlik no, pasaport sureti, pasaport numarası vb.): Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişimin sağlanması, istatistiki çalışmaların yapılabilmesi, Şirketimiz ile iş ilişkisinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerle irtibat sağlanması, yasal raporlamalar yapılması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,

İletişim Bilgileriniz; (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi vb.): Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişimin sağlanması, istatistiki çalışmaların yapılabilmesi, Şirketimiz ile iş ilişkisinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerle irtibat sağlanması, yasal raporlamalar yapılması, insan kaynakları süreçlerini yürütmek, yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi muhasebe kaydı ve cari kart açılması ve finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesinin sağlanması, bu konularla ilgili sizlerle iletişim kurmak,  imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,  mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulma ve takibi amaçlarıyla,

Özlük Bilgileri:

(a) İşe giriş çıkış tarihleri, nüfus kayıt örneği, güncel özgeçmiş (cv), fotoğraf, fesih bildirimi: Sözleşme süreçlerini yürütebilmek, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak amaçlarıyla,

(b) Sözleşme ve görev tanımları: Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,

(c) Savunma ve ihtar belgeleri, tutanaklar: İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, 

(c) Çalışmaya ilişkin aktivite bilgileri, mutabakat formları, geri bildirim formları, e-postalar: İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

(d) Çalıştığı şirket, sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/çıkış, sosyal güvenlik no: Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla,

Finansal Bilgileriniz (vergi no, vergi dairesi, banka hesap no, banka iban no, fatura bilgileri, İş hak , mutabakat formları edişleri, cari bilgiler vb.): Muhasebe kaydı ve cari kart açılması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesinin sağlanması, finansal konularla ilgili olarak tarafınızla iletişimin sağlanabilmesi, sözleşme süreçlerini yönetebilmek, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz (sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, adli sicil belgesi bilgileri): Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş ortakları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

 

Hukuki İşlem Bilgileriniz (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,  3.şahıs veya kurumlarla olan hukuki süreç belge ve bilgileri, haciz işlem ve icra takip bilgileri vb.): Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi, aramızda uyuşmazlık doğması durumunda delil olarak kullanılması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla.

Müşteri İşlem Bilgileriniz (Tapu ve ipotek bilgileri, talep bilgisi, alınan hizmet bilgisi, menkul veya gayrimenkulün değerleme raporu, fatura, senet, çek bilgileri, dekontlardaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, satış bilgisi vb.): Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ücret politikasının yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla.

Çalışma ve Mesleki Deneyim bilgileriniz (Güncel özgeçmiş (cv), lisans, tevsik belgesi, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı kurslar, katıldığı seminerler, geçmiş unvanları, geçmiş iş yeri bilgileri, referanslarının bilgisi, BDDK formları, vergi levhası vb.): İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

 

Görsel ve İşitsel Veri (Fotoğraf): Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

İş Ortaklarımız İçin; Şirketimiz, KVK Kanununun 8. maddesi (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. (2) Kişisel veriler; a) 5. maddenin ikinci fıkrasında, b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6. maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir’’ hükmü kapsamında ve kanunlarda öngörülmesi halinde; aşağıda kategorileri yer alan bilgileriniz; kanuni mevzuat gereği resmi makamlara, hukuki mevzuat kapsamında özel hukuk kişilerine, ve ayrıca şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde sözleşmeli destek hizmetleri firma ve kuruluşlarına ve tedarikçilere, şirketimiz denetçilerine, şirket avukatlarına, şirketimiz yöneticilerine, sözleşmeli danışmanlara aşağıda yer verilen amaç ve koşullarda aktarılabilmektedir.

 

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi kapsamında bordrolama ve muhasebe sürecini yürütmek üzere anlaşmalı Mali Müşavirlik firmalarına,

Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla denetim faaliyetlerinde kullanmaları için  denetçilere,

İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi kapsamında işçi ve işveren sigorta primlerinin takibi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna,

Kanunlarda öngörülmesi şartı kapsamında Kanunen bilgi vermekle mükellef olduğumuz Kamu Kurumlarına,

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde mahkemeler ve ilgili kurumlara, avukatlarımıza.

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, için bilgi sistem desteği veren hizmet şirketlerine,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla bankalara,

5188 sayılı Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Emniyet Müdürlüklerine, Yerel Kolluk Kuvvetlerine, Talebi halinde düzenleyici ve denetleyici kurumlara,

KVKK Madde 5 ve 6’da tanımlanan hukuki şartlar ve diğer kanunlarda öngörülmesi kapsamında aktarılabilmektedir. Bu maddeler aynı zamanda veri aktarmanın hukuki gerekçelerini oluşturmaktadır.

 

 

Web Sitesi Ziyaretçisi ve Müşterilerimiz İçin; Şirketimiz, kişisel verilerinizin 3. kişilere aktarılmasına ilişkin olarak KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan karar ve esaslara uygun davranmaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK ve Şirketimiz’in tabi olduğu mevzuatlar kapsamında aşağıdaki taraflarla ve amaçlarla aktarıma konu olabilmektedir:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hizmet süreçlerinin yürütülmesi, satın alım süreçlerinin yürütülmesi, satış süreçlerinin yürütülmesi,  sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici kurumlara, her türlü yargı makamına, yetki verilen temsilcilere, avukatlara, vergi ve finans danışmanlarına, dışarıdan danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere, sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz mesleki uzman ve uzman yardımcılarına, danışman ve müşavirlerine, hizmet tedarikçilerine, kargo şirketlerine, ilgili kamu kuruluşları ve bankalara ve ayrıca çalışma mevzuatımız kapsamında SPK ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine aktarılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; iş ilişkisi kapsamında bizimle fiziksel ve dijital yolla paylaştığınız verileriniz, sözleşme bilgileriniz, ilettiğiniz  finansal verileriniz, sizden bizzat talep ettiğimiz mesleki doküman ve bilgiler, web sitelerimiz üzerinden veya dışarıdan hizmet alınan İK kuruluşlarının web siteleri/platformları üzerinden yaptığınız dijital başvurularınız, 3.kişilerin ulaşımına açık kaydettiğiniz aleni bilgi kayıtlarınız, e-posta ve KEP yoluyla ilettiğiniz bilgiler, dilekçe ve başvurularınız, hukuki tebligatlar, şirketimiz  ile yapılan yazışmalarınız yoluyla elde edilen bilgileriniz,  KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize  yapılan “veri sahibi başvurusu” bilgileri; elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmaktadır.

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel verileriniz; posta, telefon, e-posta, KEP adresi, dilekçe ve başvuru yoluyla, elektronik veya fiziksel ortamlardan toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Kişisel veriliniz; KVKK Mad. 5/2-a uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”; Mad. 5/2-c uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Mad. 5/2-ç uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Mad.  5/2-e uyarınca: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, Mad.  5/2-f uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebepleriyle ve gerekmesi halinde KVKK Mad. 5/1 ve/veya Mad.6 uyarınca açık rıza alınmak suretiyle toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında KVKK’ya uygun olarak saklanmaktadır.

Şirketimizde geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme; KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde ve Şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan haklar uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı (yazılı) olarak bizzat İçerenköy Mah. Kayışdağı Cd. No: 80/3 Kat: 2 D: 3, 34752 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim edebilir, noter kanalıyla bahsi geçen açık adresimize gönderebilirsiniz veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız üzerinden info@atakgd.com.tr adresine ya da atakgd@hs03.kep.tr  adresine iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.