HABERLER

KVKK Aydınlatma Metni

ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

GENEL AYDINLATMA METNİ

Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu aydınlatma metni; veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri, danışmanları, iş ortakları ve/veya ziyaretçilerini ve ilgili taşınmaz maliklerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu Şirket Ünvanı: Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Telefon Numarası: +90 (0216) 573 96 96

E-Posta          : info@atakgd.com.tr

Adres            :  İçerenköy Mah. Kayışdağı Cd. No: 80/3 Kat: 2 D: 3, 34752 Ataşehir/İstanbul

KEP Adresi   : atakgd@hs03.kep.tr

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Genel İlkeleri başlıklı 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak kategori edilen kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Kimlik Bilgileriniz (Ad, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik kartı bilgileri, TC Kimlik no, pasaport sureti, pasaport numarası vb.): Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişimin sağlanması, istatistiki çalışmaların yapılabilmesi, Şirketimiz ile iş ilişkisinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerle irtibat sağlanması, yasal raporlamalar yapılması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,

 

İletişim Bilgileriniz; (İkamet adresi, iş adresi, telefon numarası, mobil telefon numarası, e-posta adresi, KEP adresi vb.): Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişimin sağlanması, istatistiki çalışmaların yapılabilmesi, Şirketimiz ile iş ilişkisinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerle irtibat sağlanması, yasal raporlamalar yapılması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,

Finansal Bilgileriniz (vergi no, vergi dairesi, banka hesap no, banka iban no, fatura bilgileri, mutabakat formları vb.): Muhasebe kaydı ve cari kart açılması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesinin sağlanması, finansal konularla ilgili olarak tarafınızla iletişimin sağlanabilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,

Hukuki İşlem Bilgileriniz (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.): Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi, aramızda uyuşmazlık doğması durumunda delil olarak kullanılması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla.

Müşteri İşlem Bilgileriniz (Tapu ve ipotek bilgileri, talep bilgisi, alınan hizmet bilgisi, menkul veya gayrimenkulün değerleme raporu vb.): Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirketimiz, kişisel verilerinizin 3. kişilere aktarılmasına ilişkin olarak KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan karar ve esaslara uygun davranmaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK ve Şirketimiz’in tabi olduğu mevzuatlar kapsamında aşağıdaki taraflarla ve amaçlarla aktarıma konu olabilmektedir:

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hizmet süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla; denetleyici ve düzenleyici kurumlara, her türlü yargı makamına, yetki verilen temsilcilere, avukatlara, vergi ve finans danışmanlarına, dışarıdan danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere, sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz mesleki uzman ve uzman yardımcılarına, danışman ve müşavirlerine, hizmet tedarikçilerine, kargo şirketlerine, ilgili kamu kuruluşları ve bankalara ve ayrıca çalışma mevzuatımız kapsamında SPK ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine aktarılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Kişisel verileriniz; posta, telefon, e-posta, KEP adresi, dilekçe ve başvuru yoluyla, elektronik veya fiziksel ortamlardan toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Kişisel veriliniz; KVKK Mad. 5/2-a uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”; Mad. 5/2-c uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Mad. 5/2-ç uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, Mad.  5/2-e uyarınca: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, Mad.  5/2-f uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebepleriyle ve gerekmesi halinde KVKK Mad. 5/1 ve/veya Mad.6 uyarınca açık rıza alınmak suretiyle toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında KVKK’ya uygun olarak saklanmaktadır.

Şirketimizde geçerli bir amaç ve geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplanmamaktadır.

 

HAKLARINIZ

 

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme; KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde ve Şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan haklar uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı (yazılı) olarak bizzat İçerenköy Mah. Kayışdağı Cd. No: 80/3 Kat: 2 D: 3, 34752 Ataşehir/İstanbul adresine elden teslim edebilir, noter kanalıyla bahsi geçen açık adresimize gönderebilirsiniz veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız üzerinden info@atakgd.com.tr adresine ya da atakgd@hs03.kep.tr  adresine iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.